Course: อบรมเขียนบทแบบเข้มข้น 30 ชั่วโมง Naked Masks Formula Script Writing Lab: ห้องปฏิบัติการเขีน

Course: อบรมเขียนบทแบบเข้มข้น 30 ชั่วโมง Naked Masks Formula Script Writing Lab: ห้องปฏิบัติการเขีน
โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

Glass Masks Project 2009: Updated Project Details 29-09-09
โครงการหน้ากากแก้ว 2553: การประชุมครั้งที่ 2 หัวข้อ: ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่ม: หน้ากากเปลือย แผนการพัฒนา
(
http://nakedmasksdevelopment.blogspot.com)
ในเครือข่ายหน้ากากเปลือย
(http://nakedmasksnetwork.blogspot.com)

สถานที่แสดง
: โรงละครหน้ากากเปลือย
(http://nakedmasksplayhouse.blogspot.com)

ทีมงาน:

ผู้ดูแลกระบวนการ: นินาท บุญโพธิ์ทอง
ที่ปรึกษา
: พรเพ็ญ ฟ้าอำนวย, วัฒนชัย ตรีเดชา
ผู้อำนวยการผลิต
: ขรรค์ชัย กลีบการะเกตุ และ ขนิษฐา นงนุช
ผู้ฝึกการแสดง
: ขรรค์ชัย กลีบการะเกตุ, ขนิษฐา นงนุช, อารยา พิทักษ์ และ ฌิณณ์นัท นพขำ
*MACBETH:
ขรรคชัย กลีบการะเกตุ, ขนิษฐา นงนุช และอารยา พิทักษ์
*
PROOF:
กุลเชษฐ์ ทองผิว และ จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ
*
THE PICTURE OF DORIAN GRAY:

ขรรค์ชัย กลีบการะเกตุ, ขนิษฐา นงนุช และอารยา พิทักษ์

*THE HISTORY BOYS:

ณิณณ์นัท นพขำ และเหล่าผู้ฝึกการแสดงคอยสนับสนุน

ผู้ถอดบทเรียน
: กุลเชษฐ์ ทองผิว
ผู้ประสานงานเครือข่ายหน้ากากเปลือย
: ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์
ผู้ฝึกรับเชิญ
: จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ, กนต์ธร เตโชฬาร


นักแสดง: จากสี่เรื่อง

*William Shakespeare’s MACBETH

Macbeth: ชัชดนัย มุกสิกไชย
Lady Macbeth: ณัฐญา นาคะเวช
Lady Macduff: In the casting
Hecate: อมร บวรวงศ์
The Three Witches:
ขรรค์ชัย กลีบการะเกตุ, อารยา พิทักษ์, ศุภวาส ผาจวง
Banquo: In the casting
King Duncan: In the casting
Macduff: In the casting
Malcolm: In the casting
Fleance: In the casting
The Murder: In the casting
Porter: In the casting
Donalbain: In the casting
Ross: In the casting
Lennox: In the casting


*David Auburn’s PROOF

Catherine: ขนิษฐา นงนุช / วนัสนันท์ สะสม
Hal: อธิศ ธรรมรุจา Claire: วนัสนันท์ สะสม / ขนิษฐา นงนุช
And Robert: In the casting

*Oscar Wilde’s THE PICTURE OF DORIAN GRAY

Dorian Gray: วรุฒม์ เข็มประสิทธิ
Basil Hallward: กนต์ธร เตโชฬาร
Lord Henry Wotton: ณัฐ อมรบวรวงศ์
Sibyl Vane: นวลประณต เขียนภักดี
James Vane: ขรรค์ชัย กลีบการะเกตุ
Mrs. Vane: อารยา พิทักษ์
Alan Campell: In the casting
Lady Agatha: อารยา พิทักษ์
Lord Fermer: In the casting
Dutchess of Mammoth: In the casting
Victoria Wotton: In the casting
Victor: ธนวัต กตาธิกรณ์
Mr.Leaf: In the casting


*Alan Bennet’s THE HISTORY BOYS

Crother: (boy) ธนวัต กตาธิกรณ์
Timms: (boy) จิรวัฒน์ ฉันทศีลคุณ
Irwin: รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ
Hector: ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์
Mrs.Lintoff: In the casting
Lockwood: (boy) In the casting
Rudge: (boy) In the casting
Scripps: (boy) ชาติชาย สัตยดิษฐ์
Dakin: (boy) ฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล
Posner: (boy) พงศ์วรากร สุขสวัสดิ์
Akhtar: (boy) นัสรี ละบายดีมัญ
The Headmaster: In the casting
TV Program Director: In the casting

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

STAGE PLAY in the past 09: NMDP'sGlass Massk Project's PHAWA (Ariel Dorphman's Death and the Maiden) in Glass Masks Project @ Naked Masks Playhouseละครเวที: ผวา (เล่นตามต้นฉบับ Arial Dorphman's Death and the Maiden)

รายละเอียด:

เรื่องย่อ:

ผู้กำกับ: นินาท บุญโพธิ์ทอง

นักแสดง: สายฟ้า ตันธนา, พรเพ็ญ ฟ้าอำนวย และ ประวิตร กิตติชาญธีระ

วัน-เวลา:

บัตร:

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

กลุ่มละคร: หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา (NMDP)/ โครงการหน้ากากแก้ว (Glass Masks Project)

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

Past projects of Naked Masks Development Program since 2007 to Sept 2009
หลังจากเปลี่ยนโตรงสร้างมาเป็นหน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา ก็มีผลงานดังนี้

ก.ส่วนการอบรม

(2009/2552) Januaray Drama Beginner 2009/ Drama Appentrice Project
(2009/2552) May Drama Appentrice 2009/ Drama Appentrice Project
(2009/2552) August Drama Appentrice 2009/ Drama Appentrice Project
(2009/2552) การอบรมกระบวนการละครเพื่อการพัฒนาืบทสำหรับสื่อมัลติมีเดียร่วมกับบริษัทโปรเกรสอินฟอร์เมชั่น / โครงการอบรมเชิงรุก
(2009/2552) การอบรมกระบวนการละครเพื่อการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ีร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สิทธิสตรีแห่งประเทศไทย / ที่จังหวัดมุกดาหาร / โครงการอบรมเชิงรุก
(2009/2552) Naked Masks Acting Seminar 2009 / Drama Appentrice Project
ข.ส่วนการแสดง

(2008/2551) ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน (ดัดแปลงจาก Paulo Coelo's The Alchemist) /ดูแลโดยนินาท บุญโพธิ์ทอง / พัฒนาบทและแสดงโดยทีมนักแสดง / โครงการหน้ากากแก้ว
(2009/2552) ผวา (เล่นตามต้นฉบับ Ariel Dorfman's Death and the Maiden) / กำกับโดยนินาท บุญโพธิ์ทอง / โครงการหน้ากากแก้ว
(2009/2552) Naked Masks Acting Seminar Showcase 2009/ Drama Appentrice Project

Past projects of New Masks Club: General Section and Wandering Masks since 2005 to 2007
ผลงานของชมรมหน้ากากใหม่ ส่วนทั่วไป และหน้ากากพเนจร
ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นหน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา
ในช่วง พ.ศ. 2548 ถึง 2550

ก. ส่วนการอบรม
(2548/2005 - 2550/2007) การอบรมอาสาสมัครหน้ากากใหม่ ผู้ใหญ่และเยาวชน 16 รุ่น

ข. ส่วนการแสดง
(2548/2005) New Masks Showcase 1: หกตน คนละคร (ดัดแปลงจาก Luigi Pirandello's Six charactes in search of an author)/ กำกับโดยพัชรุจา กาญจนโกศล / แสดงที่ Cafe Buongiorno
(2548/2005) New Masks Showcase 2: อยากให้โลกนี้ไม่มีกระทะทองแดง (ดัดแปลงจาก Jean Paul Satre's No Exit) / กำกับโดยวีระวัฒน์ เตชะกิจจาทร / แสดงที่ Cafe Buongiorno
(2548/2005) New Masks Showcase 3: ยิ่งกว่ารัก (ดัดแปลงจาก Strindberg's Miss Julie) / กำกับโดย วัฒนชัย ตรีเดชา /แสดงที่สถาบันปรีดี พนมยงค์
(2549/2006) New Masks Showcase 4: จุดจบของเส้นขนาน / ดัดแปลงโดย วีระวัฒน์ เตชะกิจจาทร / แสดงที่สถาบันปรีดี พนมยงค์
(2550/2007) New Masks Showcase 5: บอกรัก / ดูแลโดย นินาท บุญโพธิ์ทอง / แสดงที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธ.กรุงเทพ

The Origin of Naked Masks Development Program
หลังจากเปลี่ยนชื่อกลุ่มจาก Dream Masks Group เป็น เครือข่ายหน้ากากเปลือย ในปี 2547 เครือข่ายหน้ากากเปลือยก็มีกลุ่มกิจกรรมดำเนินการ 3 กลุ่ม คือ หน้ากากเปลือยการละคร, ชมรมหน้ากากใหม่ และ หน้ากากเปลือยละครเร่

ชมรมหน้ากากใหม่ ก็มีการทำงาน 2 ส่วน คือ ส่วนการอบรม และ สวนเยาวชน ซึ่งในส่วนการอบรมนั้นก็มีการเปิดการอบรมอาสาสมัครหน้ากากใหม่ ถึง 16 รุ่น ซึ่งฝึกฝนอาสาสมัครทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนให้ฝึกฝนศิลปะการละครขั้นพื้นฐาน และมีผลงานการแสดงละครโชว์เคสออกมาอยา่งต่อเนื่อง

หน้ากากเปลือยละครเร่ ก็ได้มีการสร้างสรรค์ละครเร่ "ตามหาลูกผู้ชาย" ในโครงการ 100 ปี ศรีบูรพา โดยได้แสดงสัญจรในโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ และทำการแสดงครั้งสุดท้ายในงานฉลอง 100 ปี ศรีบูรพาที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2549

จนกระทั่งในปี 2550 ก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างอีกครั้ง ซึ่งในคราวนี้ หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนาก็ได้กำเนิดขึ้นจากการรวมกันระหว่างชมรมหน้ากากใหม่ ส่วนการอบรม และ หน้ากากเปลือยละครเร่ ซึ่งมีภารกิจหลักในการนำกระบวนการละครมาใช้ในการศึกษาและพัฒนา

ปัจจุบันหน้ากากเปลือยแผนการพัฒนามีสำนักงานอยู่ที่โรงละครหน้ากากเปลือย ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ 085-503-4525 E-mail: nakedmasksdevelopment@gmail.com http://nakedmasksdevelopment.blogspot.com